_

Znovuotvorenie MŠ

_

Milí rodičia!

Začiatok školského roka 2020-2021 je 02.09.2020
Materská škola je v prevádzke od 7.00 h. do 17.00 h.

– Zákonný zástupca privádza dieťa najneskôr do 8.30 hod. Po tomto čase sa budova uzamyká.
– Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk):
– Dodržovať zásady R.O.R. (ruky – odstup – rúško) v zmysle pokynov jednotlivých fáz (zelená– oranžová – červená)
– Dieťa prichádza aj odchádza v sprievode jednej osoby. Sprevádzaná osoba musí mať počas pobytu v MŠ rúško
– Sprevádzaná osoba si pred vstupom do budovy dezinfikuje ruky.
– Pri vstupe do školy sa vykoná ranný filter – nepedagogický pracovník odmeria dieťaťu teplotu
– V šatni sa zdrží len nevyhnutný čas (max. 10 minút).
– Sprevádzaná osoba dieťaťu do skrinky umiestni náhradné rúško. Dieťa počas pobytu v MŠ nemusí mať rúško
– Dbá aby si dieťa pred vstupom do triedy riadne umylo ruky a odovzdá ho pani učiteľke.
– Rodič pri prvom nástupe odovzdá učiteľke vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ( príloha č.1)
– Prinesie do MŠ podpísané pyžamo, prezuvky, označenú fľašu ( nie sklenenú) na pitný režim, náhradné oblečenie
– Dieťa si do MŠ nenosia hračky, jedlo a drahé predmety
– Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  (príloha č.2). Tým vyhlási, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.