_

Faktúry – 2021

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Faktúry - 01.01.2021 - 31.03.2021 Stiahnuť (67KB)
Faktúry - 01.04.2021 - 30.06.2021 Stiahnuť (71KB)
Faktúry - 01.07.2021 - 30.09.2021 Stiahnuť (71KB)
Faktúry - 01.10.2021 - 31.12.2021 Stiahnuť (73KB)