_

Dokumenty na stiahnutie

_
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti
Vyhlásenie o bezpríznakovosti
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
Evidenčný lístok
Súhlas rodičov so spracovaním osobných údajov dieťaťa
Dodatok k VZN 0817_návrh
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Školský poriadok
Dodatok č.1 k školskému poriadku 2020/21
Koncoročná správa 2019/2020
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy – 2020
Manuál – MŠ
Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva dodatok č.1
Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Senec za rok 2022