_

Školský vzdelávací program Rozprávkový svet

_

Názov školy: Materská škola Alberta Molnára Szencziho Senec

Názov školského vzdelávacieho programu: Rozprávkový svet

Stupeň vzdelania: Predprimárne

Dlžka štúdia: 3-4 roky

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná

Vyučovací jazyk: maďarský

Predložený zdriaďovateľovi: 31.8.2016

Prerokovaný v pedagog. rade: 30.8.2016

Prerokovaný v rade školy: 30.8.2016

Vydaný dňa: 31.8.2016

Vypracovala: Ing. Beáta Méry, riaditeľka a kolektív pedagógov

szenci-ovoda-szenc-01
VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Nároky spoločnosti na činnosť materskej školy neustále rastú. Prvoradým kritériam sa stáva kvalitná výchova a vzdelávanie.

Ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole vychádzajú z hlavných cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v §4 Zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Avšak tieto ciele nadväzujú na dobrú rodinnú výchovu, ktorá je pre dieťa základným a prvoradým sociálnym prostredím a vzorom.

Našim cieľom je doplniť a obohacovať rodinnú výchovu o cieľavedomú a systematickú činnosť v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa, napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi.

Keďže sme materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, jedným z významných cieľov našej materskej školy je rozvíjanie národného povedomia detí, otváranie národnostnej identity, dôraz kladieme na zachovávanie hodnôt maďarskej menšiny: predovšetkým rozvíjať materinský jazyk, uchovávať ľudové zvyky, tradície, kultúru. Ako máme aj v názve programu (t.j.rozprávkový svet),deti vedieme k počúvaniu a porozumeniu ľudových rozprávok aj rozprávok rôznych autorov, tiež k dramatizácii rozprávok pomocou bábok.

Ďalším našim cieľom je podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, kde hlavný dôraz kladieme na zvedavosť, aktivitu každého dieťaťa. Dieťa sa má naučiť samostatne sa rozhodovať pre činnosť, chápať, konať, vyskúšať, produkovať, tvoriť, hodnotiť a utvárať vlastný postoj k dianiu okolo seba, či tvoriť a prezentovať vlastný názor, ktorý si môže na základe vlastných skúseností prispôsobovať, alebo meniť. V každodenných edukačných a hravých činnostiach a sa u každého dieťaťa rozvíjajú schopnosti spolupráce a komunikácie. Každé dieťa sa môže zapojiť do činnosti podľa vlastného záujmu. Nekladú sa na neho nároky, ktoré by nezvládlo a tým neprichádza k pocitu neistoty, sklamania či neúspechu, čo je základom pre motiváciu v činnosti zotrvať, úlohu dokončiť a prebrať zodpovednosť za svoje konanie.

Keďže sme materská škola s vyučovacím jazykom iným ako je štátny (slovenský) jazyk, kladieme dôraz aj na rozvíjanie komunikatívnych kompetencií detí v štátnom (slovenskom) jazyku. Osvojovanie štátneho jazyka sa neuskutoční výlučne v rámci realizácie aktivity, ale aj v ostaných denných činnostiach podľa uváženia učiteľky, čiže vo všetkých organizačných formách, ktoré učiteľka uzná za vhodné. Časové trvanie určené na osvojovanie štátneho jazyka počas jedného dňa je v plnej kompetencii učiteľky, najmä v závislosti od potrieb, záujmov a rozvojových možností detí.

Vo vývoji dieťaťa hrá dôležitú funkciu pohyb, nakoľko koordinuje rozvoj duchovný a telesný rozvoj. Kladieme dôraz i na rozvíjanie pohybovej kultúry v prepojení rozvíjania návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom. Cieľom našej materskej školy je uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, so zriaďovateľom a inými priamymi a nepriamymi partnermi našej materskej školy. V rámci spolupráce kladieme dôraz na otvorenú komunikáciu s partnermi a na organizovanie spoločných podujatí, čím sledujeme získanie dôvery hlavne rodičov detí našej materskej školy. V rámci spolupráce je našim cieľom poskytovať poradenskú činnosť, ako aj nasmerovanie (v prípade potreby) na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg).

Dôraz kladieme aj na rozvoj a podporu detskej tvorivosti, predstavivosti aj tým, že sa zúčastňujeme výtvarných súťaží pre materské školy.

Schopností a vedomostí deti si prezentujú pred rodičmi a predškoláci aj pred väčším publikom(Mestský kultúrny dom), keď na Vianoce a ne Ďeň matiek si dôsledne nacvičené programy prednesú. Posilňujeme tým ich vytrvalosť v nacvičovaní programu, zdravé povedomie, sebadôveru.

Každý pedagogický zamestnanec sa snaží získať dôveru rodičov: je v priamom i v dobrom kontakte s rodičmi. Snažíme sa upriamiť pozornosť zákonných zástupcov detí na pozitívne prejavy v správaní svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovaťa na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg).

STUPEŇ VZDELANIA

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne vo svojom rozvoji školskú spôsobilosť. Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a pediatra – všeobecného detského lekára pre deti a dorast – môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu).

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania.

VLASTNĚ ZAMERANIE MATERSKEJ ŚKOLY

Materská škola ako jediná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci, ako taká má dôležitú funkciu: zachovanie národnostnej identity maďarskej menšiny v Senci. Materinský jazyk je najdôležitejším nástrojom pre komunikáciu, na vyjadrenie vlastných myšlienok a pocitov. Veľkú pozornosť preto venujeme rozvoju materinského jazyka: hlavne ľudovými riekankami, počúvaním rozprávok, pestovaním ľudových tradícií, ľudovými kruhovými hrami, ľudovými pesničkami. V rozvoji maďarskej slovnej zásoby učíme a čítame deťom básne, piesne od maďarských detských autorov. Aj učiteľka napomáha rozvoju komunikačných schopností poskytovaním kvalitného rečového vzoru. Materinský jazyk podporuje a posilňuje pozitívnu identitu dieťaťa, posilňuje dozrievanie osobnosti a spolupatričnosť.

Ďalším dôležitým zameraním našej materskej školy je pohyb, ako prostriedok zdravého vývoja detí a prostriedok na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku. V predprimárnom vzdelávaní sa realizujú rôzne organizované pohybové a relaxačné činnosti, kde je možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie detí predškolského veku, upevňovať a posilňovať pozitívny vzťah k ochrane vlastného zdravia každého dieťaťa ako aj zdravia iných. V našej materskej škole sa pohyb realizuje v dvoch formách:

a) pohyb ako športová aktivita – formou cvičení každodenne v triedach, tiež na ihrisku materskej školy. Deti sa zúčastňujú každý rok na detskej olympiáde organizovanou mestom Senec. Musíme podotknúť, že skupina predškolákov každý rok sa zúčastní plaveckého výcviku.

b) pohyb ako umelecké vyjadrenie – formou improvizačných i pohybových hier a detských tanečných choreografií. Detské tanečné choreografie sa prezentujú potom na kultúrnych podujatiach organizovaných pre maďarskú národnostnú menšinu. Nakoľko naša materská škola sa nachádza v spoločnom objekte so Základnou umeleckou školou. Riaditeľ tejto inštitúcie umožňuje využívať tanečnú sálu týždenne dvakrát: pre strednú a veľkú skupinu detí.

Cieľom v tejto oblasti je utvárať návyky, zručnosti v oblasti starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl, a taktiež vytvárať vonkajšie a vnútorné podmienky pre rozvoj pohybovej aktivity detí. V spolupráci s rodičmi realizovať podporné výchovno-vzdelávacie projekty.

Nakoľko deti polovicu času strávia na vzduchu, majú vzťah aj k živej prírode. Našim cieľom je osvojiť si poznatky o živej prírode a okolitom svete, získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si návyky ekologického správania, spoznávať prírodu a jej význam pre človeka a dôležitosť zdôrazňovania ochrany životného prostredia. Je dôležité rozvíjať zručností potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.

Fantázia, predstavivosť a tvorivosť sú úzko súvisiace pojmy. Materská škola zapája deti do procesu aktívneho tvorenia s využitím rôznych pomôcok, recyklovateľného materiálu. Kresby, výtvory sú vyložené na nástenke, aby rodičia mohli sledovať vývin svojich deti a porovnať s rovesníkmi. Niektoré lepšie vydarené diela posielame na súťaže, kde už dostali aj ocenenia.

Deti sú zapojené aj do príprav a osláv sviatkov, pomáhajú pri úprave a výzdoby interiéru, tým sa obohacuje ich zmysel pre krásu.

Naša materská škola zameriava sa aj na hudobné činnosti. Rytmizujeme riekanky, spievame ľudové piesne, dôraz kladieme aj na spoznávanie hudobných nástrojov aj klasickej, aj ľudovej hudby.

Deti predškolského veku vedieme k samostatnosti, rozvíjame ich jazykové, matematické a logické myslenie, celostne rozvíjame ich osobnosť, pripravujeme ich na vstup do ZŠ.

DĹŽKA ŠTUDIA A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Materská škola prijíma deti vo veku od 3 rokov. V prípade nenaplnenia kapacity aj deti od 2,5 roka. Dĺžka dochádzky dieťaťa do materskej školy sa pohybuje v rozpätí od 1-4 rokov, v závislosti od dosiahnutia školskej spôsobilosti. Materská škola poskytuje deťom celodennú a poldennú výchovu a vzdelávanie. Deti si osvojujú poznatky prostredníctvom rôznych aktivít vo všetkých organizačných formách v priebehu dňa. Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje v maďarskom jazyku – v jazyku národnostnej menšiny. Profil absolventa Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky a schopnosti z oblasti prírodovednej, zdravotnej, matematickej, kultúrnej a čitateľskej gramotnosti. Je pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť školskú spôsobilosť a získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a vzdelávať po celý život. Absolvent predprimárneho vzdelania má dosiahnuť v závere predškolského veku tieto kľúčové kompetencie:

– osvojiť si hrubú motoriku

– osvojiť si grafomotorickú gramotnosť

– osvojiť si komunikatívne kompetencie, jazykovú a predčitateľskú gramotnosť, oboznámiť sa aj s cudzím jazykom

– používať spisovnú podobu – prejavovať pozitívne po materinského jazyka

– správať sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných

– osvojiť si elementárne poznatky z oblasti pohybovej, zdravotnej, poznávacej, matematicko-logickej, estetickej, vlasteneckej a informačnej a

– pripraviť sa na školské vzdelávanie

– dosiahnuť emocionálnu a sociálnu zrelosť

– osvojiť si elementárne poznatky o prírode, vypestovať si návyky ekologického správania

– rozšíriť si svoje poznatky o historickú, kultúrnu a prírodnú jedinečnosť svojho regiónu

UČEBNÉ OSNOVY

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie.

Vedenie materskej školy sa rozhodlo, že si vypracuje svoje učebné osnovy v podobe obsahových celkov. Obsahové celky sú vypracované tak, aby učiteľkám umožňovali prispôsobovať výchovno-vzdelávaciu činnosť deťom s ich vzdelávacími potrebami. Týmto vlastne sa rešpektuje individuálne učebné tempo detí. Poradie tém v konkrétnom obsahovom veľku sa nemusí dodržať v každej triede, to znamená, že v rámci obsahového celku sa môžu v konkrétnych týždňoch zaraďovať témy v rôznych triedach, v rôznom poradí, aj v rôznej dĺžke trvania. Plnia sa výkonové štandardy daného obsahového celku.

VYUČOVACÍ JAZYK

Vyučovacím jazykom v našej materskej škole je maďarský jazyk.

SPOSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

Predškolské vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktoré vydáva materská škola.

Tradičná rozlúčka s predškolákmi sa koná na konci školského roka v mesiaci jún, na ktorú sa pozývajú rodiny. Deti sa lúčia vystúpením pred celým kolektívom materskej školy a pred rodičmi. Rozlúčka vrcholí pohostením predškolákov, pripraveným v spolupráci s rodičmi.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

Výchovnovzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti (Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.41/1996Z.z. O odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení vyhlášky č.14/1998Z.z. A vyhlášky 379/2000 Z.z. A vyhlášky č200/2002 Z.z. Od 1. novembra 2009 zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonom.

Spolu s riaditeľkou učiteľský kolektív tvorí šesť pedagógov predprimárneho vzdelania. Všetci učiteľky spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Jedna učiteľka má vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (PhD.). Riaditeľka má ukončené funkčné vzdelávanie.

MATERIÁLNO– TECHNICKÉ PRIESTOROVÉ PODMIENKY

Materská škola (MŠ) Alberta Molnára Szencziho Senec Szenczi Molnár Albert Óvoda Szenc, je škola s celodennou výchovou a vzdelávaním. Zriaďovateľom je Mesto Senec. Od 1.7.2002 je organizácia s právnou subjektivitou.

MŠ tvoria dva pavilóny: pavilón I. a pavilón II. V pavilóne I. sa nachádzajú dve triedy, spálňa, šatne, toalety, umyvárňa, jedáleň, kuchyňa na rozdávanie stravy. V budove je zabezpečený pitný režim pre deti. V pavilóne II. sa nachádza jedna trieda, jedáleň s kuchyňou, šatňa, umyvárňa, toalety. Aj tu je zabezpečený pitný režim pre deti. Každá trieda je zariadená vhodným nábytkom, vybavená učebnými i didaktickými pomôckami a hračkami.

Triedy sú podnetné pre deti. Hračky patria k nezastupiteľnému vybaveniu materských škôl. Dopĺňame ich priebežne podľa potreby s ohľadom na ich kvalitu a veku primeranosť.

V dvoch triedach sa nachádza interaktívna tabuľa. Didaktické a telo výchovne pomôcky sú uložené vo vstavaných skriniach, nakoľko nemáme iný priestor na ich skladovanie. Spotrebný materiál na výtvarné a pracovné aktivity je dostatočne zabezpečovaný.

Budova je chránená zabezpečovacím systémom.

Strava sa zabezpečuje podľa časového harmonogramu v dennom režime jednotlivých tried. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, za hygienu zodpovedá vedúca školskej jedálne. Kultúru stolovania zabezpečujú pedagogickí zamestnanci.

K areálu materskej školy patrí dvor , o kosenie trávy sa v spolupráci s rodinami detí staráme a skrášľujeme s kvetmi. Dvor je vybavený šmýkačkami, domčekmi pre deti, pieskoviskom, hojdačkami, preliezačkou, lavičkami, s umelým trávnikom na malé futbalové ihrisko, skladom hračiek.

Grantové financie z BSK v roku 2015 boli využité na zastrešenie terasy, tým sme vyriešili pobyt detí na čerstvom vzduchu v nepriaznivom počasí., ale aj na stretnutia rodičov, detí a pedagógov.

Pozemok okolo budovy je oplotený.

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTORLY A HODNOTENIA DETÍ

Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka ,v priebehu školského roka a na záver školského roka.

Portfólio – posudzovanie detských prác na hodnotenie grafomotorického vývoja detí.

Evaulačné otázky – sledovať výkon a prejavy konkrétneho dieťaťa v rámci stanoveného obsahu určitej vzdelávacej oblasti.

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELAVANÍ

V materskej škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených závad tiež prispievajú k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí aj zamestnancov školy.

Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane, ktoré vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych lekárskych prehliadok a kurzov prvej pomoci.

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe.

V triede s celodennou výchovou a vzdelávania zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky.

Počas vychádzky sa riadime právnymi predpismi, so zabezpečením potrebných prostriedkov. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí pedagogických zamestnancov takto:

na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 zákona.

Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako desať rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu.

Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné , hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.

Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Vyhotoví formulár pre informovaný súhlas, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.

Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa smú použiť aj hromadné dopravné prostriedky.

Pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb budeme:

– prihliadať na základné fyziologické potreby detí,

– vytvárať podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,

– poskytovať nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti,

– viesť evidenciu registrovaných školských úrazov deti, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.

V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov budeme naďalej vytvárať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní s dôrazom na dodržiavanie „Práv dieťaťa“.

Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v materskej škole a v okolí.

Pozn.: Táto časť je podrobne vypracovaná v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku.

VNUTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Analýza výchovno – vzdelávacich plánov, zápisov do triednej knihy

Pozorovanie výzdoby tried a celého interiéru materskej školy

Aktivity – evidencia aktivít uskutočnených pedagogickými zamestnancami mimo priamej práce s deťmi bez nároku na náhradné voľno. V osobitných zošitoch si každá učiteľka sama uvádza činnosť, ktorú vykonala pre deti a materskú školu. Napĺňa sa tým náplň nepriamej činnosti pedagogických zamestnancov a uvádza sa činnosť vykonaná učiteľkou mimo rozsahu priamej i nad rámec priamej práce s deťmi.

Hospitácie – sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov a ich práce vo vzťahu k cieľom hospitácie. O hospitáciách sú vedené hospitačné záznamy. Cieľ hospitácie si určí riaditeľka pred samotnou hospitáciou. Je písomne zaznamenaný v hospitačnom zázname.

Evidencia prác prevádzkových pracovníkov – v osobitných zošitoch si prevádzkoví pracovníci evidujú činnosti spojené a dezinfekciou, deratizáciou, práce vykonané nad rámec pracovnej náplne.

Evidenciu v zošitoch si vedú pracovníci sami. Riaditeľka vykoná kontrolu, zošity sú na miestach dostupných všetkým zamestnanom.

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení – vyhotovuje sa na konci každého školského roka podľa vyhlášky č.9 /2006 Z.z.Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na všetkých zamestnancov a špecificky formou hospitačnej činnosti na samotnú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Výsledky pedagogickej práce učiteliek prezentujú pedagogické kompetencie učiteliek a slúžia na identifikáciu potrieb ako východiská v oblasti kontinuálneho vzdelávania.

Cieľom hodnotenia školy je, aby deti, ich rodičia, pedagogická aj laická verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré si stanovila v školskom vzdelávacom programe, aká je úroveň vedomostí a spôsobilostí, ktoré deti získali a aká je úroveň výchovno–vzdelávacieho procesu v materskej škole.

Pozn.: podrobne v pláne vnútro školskej kontroly.

POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELAVÁNIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha alebo z potrieb školy alebo z vlastnej iniciatívy pedagógov. Pri výbere vzdelávacích aktivít berieme do úvahy možnosti, ktorými zamestnancov oboznámi riaditeľka, alebo iniciujú učiteľky. Riaditeľka prihliada pri tom na potreby materskej školy, podporuje vzdelávanie takého charakteru, ktoré je prínosom pre naplnenie cieľov ŠkVP. Okrem zisťovania predkladá možnosti, z ktorých si môžu pedagogickí zamestnanci vybrať.

Vzdelávanie prevádzkových pracovníkov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky.

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO, podľa potreby aj vzdelávania iného charakteru.

September: Vítajte v materskej škole

Témy:

Ja a moji kamaráti

Ja moja rodina

Kto navštevuje MŠ?

Materská škola a jej okolie

Október: Farebná jeseň

Témy:

Jesenná príroda

Počasie

Kôš plný ovocia

Albert Molnár Szenczi

November: Moje telo, moje zdravie

Témy:

Ľudské telo

Starostlivosť o telo

Ochrana zdravia – obliekame sa

Zdravá výživy

December: Advent

Témy:

Príde k nám Mikulás

Pripravujeme sa na Vianoce

Január: Zimné radovánky

Témy:

Zimná príroda

Zimné oblečenie

Zimné športy

Február: Fašiangy

Témy:

Vyháňanie zimy

Zvyky fašiangového obdobia

Príprava na maškarný ples

Marec: Zobúdza sa príroda

Témy:

Rastliny sa prebúdzajú

Domáce zvieratá a ich mláďatá

Čarovný svet kníh

Veľkonočné prípravy

Apríl: Rozprávkový svet

Témy:

Záhradné alúčne kvety

Lesné zvieratá

Hmyz

Tešíme sa na Deň matiek

Máj: Rodina

Témy:

Moja drahá mamička, babička

Ja a moja rodina

Až vyrastiem, budem…

Môj domov, moja vlasť

Jún: Tesime sa na leto

Témy:

Týždeň detskej radosti

Cestujeme

Leto je tu