_

O našej materskej škole

_


Materská škola ako jediná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Senci, ako taká má dôležitú funkciu: zachovanie národnostnej identity maďarskej menšiny v Senci. Materinský jazyk je najdôležitejším nástrojom pre komunikáciu, na vyjadrenie vlastných myšlienok a pocitov. Veľkú pozornosť preto venujeme rozvoju materinského jazyka: hlavne ľudovými riekankami, počúvaním rozprávok, pestovaním ľudových tradícii, ľudovými kruhovými hrami, ľudovými pesničkami. V rozvoji maďarskej slovnej zásoby učíme a čítame deťom básne, piesne maďarských detských autorov. Aj učiteľka napomáha rozvoju komunikačných schopností poskytovaním kvalitného rečového vzoru. Materinský jazyk podporuje a posilňuje pozitívnu identitu dieťaťa, posilňuje dozrievanie osobnosti a spolupatričnosť.

Ďalším dôležitým zameraním našej materskej školy je pohyb, ako prostriedok zdravého vývoja detí a prostriedok na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí predškolského veku.

V predprimárnom vzdelávaní sa realizujú rôzne organizované pohybové a relaxačné činnosti, kde je možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie detí predškolského veku, upevňovať a posilňovať pozitívny vzťah k ochrane vlastného zdravia každého dieťaťa ako aj zdravia iných. V našej materskej škole sa pohyb realizuje v dvoch formách:
a) pohyb ako športová aktivita – formou cvičení každodenne v triedach, tiež na ihrisku materskej školy. Deti sa zúčastňujú každý rok na detskej olympiáde organizovanou mestom Senec. Musíme podotknúť, že skupina predškolákov každý rok sa zúčastní plaveckého výcviku.
b) pohyb ako umelecké vyjadrenie – formou improvizačných i pohybových hier a detských tanečných choreografií. Detské tanečné choreografie sa prezentujú potom na kultúrnych podujatiach organizovaných pre maďarskú národnostnú menšinu. Nakoľko naša materská škola sa nachádza v spoločnom objekte so Základnou umeleckou školou, riaditeľ tejto inštitúcie umožňuje využívať tanečnú sálu týždenne dvakrát: pre strednú a veľkú skupinu detí. Cieľom v tejto oblasti je utvárať návyky, zručnosti v oblasti starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl a taktiež vytvárať vonkajšie a vnútorné podmienky pre rozvoj pohybovej aktivity detí. V spolupráci s rodičmi realizovať podporné výchovno -vzdelávacie projekty.

Nakoľko deti polovicu času strávia na vzduchu, majú vzťah aj k živej prírode. Našim cieľom je osvojiť si poznatky o živej prírode, hlavne poznávať región, získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si návyky ekologického správania, spoznávať prírodu a jej význam pre človeka a dôležitosť zdôrazňovania ochrany životného prostredia. Preto organizujeme výlety do okolia Senca: prechádzky k jazeru, splav Malý Dunaj, Farma Hrubá Borša a iné.
Fantázia, predstavivosť a tvorivosť sú úzko súvisiace pojmy. Materská škola zapája deti do procesu aktívneho tvorenia s využitím rôznych pomôcok, recyklovateľného materiálu. Kresby, výtvory sú vyložené na nástenke, aby rodičia mohli sledovať vývin svojich deti a porovnať s rovesníkmi. Niektoré lepšie vydarené diela posielame na súťaže, kde už dostali aj ocenenia.
Deti sú zapojené aj do príprav a osláv sviatkov, pomáhajú pri úprave a výzdoby interiéru, tým sa obohacuje ich zmysel pre krásu. Oslava Vianoc v kultúrnom dome, Deň matiek v MŠ aj v kultúrnom dome, rozlúčka s predškolákmi.
Naša materská škola zameriava sa aj na hudobné činnosti. Rytmizujeme riekanky, spievame ľudové piesne, tancujeme ľudové tance s ľudovou hudbou. Dôraz kladieme aj na spoznávanie hudobných nástrojov aj klasickej aj ľudovej hudby.
Deti predškolského veku vedieme k samostatnosti, rozvíjame ich jazykové, matematické a logické myslenie, celostne rozvíjame ich osobnosť, pripravujeme ich na vstup do ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.