_

Objednávky – 2022

_

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov).

Objednávka - č. 01Dátum zverejnenia: 16. novembra 2022 Stiahnuť (502KB)
Objednávka - č. 02Dátum zverejnenia: 16. novembra 2022Stiahnuť (528KB)
Objednávka - č. 03Dátum zverejnenia: 16. novembra 2022Stiahnuť (220KB)
Objednávka - č. 04Dátum zverejnenia: 16. novembra 2022Stiahnuť (562KB)
Objednávka - č. 62Dátum zverejnenia: 5. decembra 2022Stiahnuť (227KB)
Objednávka - č. 63Dátum zverejnenia: 5. decembra 2022Stiahnuť (230KB)
Objednávka - č. 64Dátum zverejnenia: 5. decembra 2022Stiahnuť (223KB)
Objednávka - č. 65Dátum zverejnenia: 5. decembra 2022Stiahnuť (225KB)
Objednávka - č. 66Dátum zverejnenia: 7. decembra 2022Stiahnuť (226KB)