Oznámenia!

Elektronické prihlasovanie do materskej školy spustené

Chceli by sme Vás informovať,
že elektronické prihlášky na zápis do materskej školy, sú už k dispozícii

 

https://senec.esmao.sk/info/427?slug=ziadost-o-prijatie-dietata-do-materskej-skoly

 

Vyplniť a odoslať ju bude možné do 31. mája 2020.
Elektronický formulár je možné odoslať aj bez eID.

 

Upozorňujeme, že je potrebné vyplniť údaje oboch rodičov, aj keď rodičia nežijú v spoločnej domácnosti ale v rodnom liste dieťaťa sú uvedení obaja.

 

V nevyhnutných prípadoch, ak zákonný zástupca nebude môcť vyplniť elektronickú žiadosť, môže si ju v papierovej podobe vyzdvihnúť a vyplnenú odovzdať v budove príslušnej materskej školy v týchto termínoch:

Utorok 12. mája 2020 v čase od 14.00 do 17.00
Streda 13. mája 2020 v čase od 14.00 do 17.00

 

Podanie žiadostí sa uskutoční bez prítomnosti dieťaťa. Nevyhnutné je dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení – rúška, rukavice a dodržiavanie odstupu sú povinné.

Po skončení mimoriadneho prerušenia prevádzky v materskej škole budú rodičia vyzvaní, aby prišli osobne podpísať podanú žiadosť (obaja rodičia, aj keď nežijú v spoločnej domácnosti) a zároveň odovzdali lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a o očkovaní. Budeme overovať aj údaje, ktoré ste nám v žiadosti vyplnili. K overeniu údajov bude potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz zákonného zástupcu, príp. ďalšie doklady (potvrdenie o prechodnom pobyte, v prípade špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v prípade dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia potvrdenie z Útvaru sociálnych služieb mesta Senec a pod.).

Oznámenia