Oznámenia!

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu  SR  umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho  ročníka základných škôl, školských klubov a materských škôl a to od 1.6.2020.

 

Na základe tohto rozhodnutia ministra školstva  v súčasnosti Mesto Senec, ako zriaďovateľ základných a materských škôl, v spolupráci s riaditeľmi uvedených zariadení rozhoduje, s prihliadnutím na  miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na personálne, materiálne, priestorové možnosti, či a v akom režime k otvoreniu základných a materských škôl bude možné k danému termínu pristúpiť.

 

V týchto dňoch prebieha zisťovanie záujmu zo strany zákonných zástupcov o nástup detí do jednotlivých zariadení. Zriaďovateľ  tiež preveruje možnosti personálneho zabezpečenia v jednotlivých školách a škôlkach s prihliadnutím na stanovené podmienky v usmernení vydanom ministerstvom.

 

V pondelok 25. 5.2020 mesto vydá nariadenie, v ktorom určí spôsob a rozsah otvorenia školských prevádzok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Uvedené informácie budú následne zverejnené na webe mesta, weboch jednotlivých škôl a škôlok,rodičia o týchto skutočnostiach budú informovaní.

Nezaradené